bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-06-14 16

최종수정 2007.06.14 16:15 기사입력 2007.06.14 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-14  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.36      +0.67     +10.01       7.36       7.36       7.10

심천적만항만              19.68      +1.43      +7.83      18.25      19.99      18.18

노태섬유                  22.72      +0.33      +1.47      23.36      24.00      21.35

강가그룹                   7.00      +0.10      +1.44       6.90       7.16       6.51

항주증기터빈              25.21      +0.34      +1.36      24.95      25.44      24.40

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-14  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중경건설오토바이           5.45      -0.36      -6.19       5.80       5.80       5.42

광동뢰이그룹               4.96      -0.32      -6.06       5.25       5.28       4.92

승덕제현섬유               3.26      -0.21      -6.05       3.43       3.45       3.23

중화자전거(홀딩스)         3.90      -0.21      -5.10       4.12       4.12       3.90

산동항공                   4.65      -0.25      -5.10       4.87       4.90       4.63

무석소천아                 6.90      -0.37      -5.08       7.30       7.30       6.89

광동전력개발               7.43      -0.39      -4.98       7.85       7.85       7.42

광동성윤그룹               3.06      -0.16      -4.96       3.10       3.20       3.06

석가장보석전자유리         3.13      -0.16      -4.86       3.29       3.29       3.13

대련냉동기                 7.53      -0.37      -4.68       8.00       8.00       7.45

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class